Policy för behandling av personuppgifter

1 Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att kunna fullgöra och administrera våra rättsliga skyldigheter och krav från myndigheter samt följa och uppfylla ingångna avtal. Vi behandlar inte fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna..

2 Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat denna policy som utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

3 Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

  • Namn
  • E-postadress
  • Uppgifter som du självmant och frivilligt uppger

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi får i första hand tillgång till dina personuppgifter genom att du själv uppger dem till oss i samband med din anmälan till en kurs eller utbildning. Vi kan även få tillgång på följande sätt:

  • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
  • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
  • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra föreläsningar, kurser, utbildningar eller seminarier
  • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
  • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
  • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till sådan behandling som anges ovan. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, .

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Endast personer som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra incidenter som kan innebära en risk för din integritet. Vi har avtal med våra IT-leverantörer rörande IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi överför inte personuppgifter till tredje part.

Rutiner för gallring

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla Avtalet med dig.

4 Dina rättigheter

Återkalla samtycke

Om du vill återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter nedan.

Begäran om rättelse eller radering

Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas. Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att invända mot sådan behandling på sätt som följer av dataskyddsförordningen eller nationell integritetslagstiftning. Efter en sådan begäran prövar vi om det finns skäl för sådan ändring.

Datainspektionen (byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten under 2018)

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter och dataskydd i Sverige. Du har rätt att inge klagomål kring behandling av personuppgifter till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Datainspektionen återfinns på www.datainspektionen.se.

E-postadress admin@familylab.se

Adress: Family-Lab Storgatan 3 411 24 Göteborg

Family-Lab 2018-05-22