Lust att lära och möjlighet att lyckas

Relationskompetens i skolan

– Forskning visar att en avgörande faktor för att eleven skall kunna lära i skolan är kvaliteten på elevens RELATION till läraren – vi kallar det relationskompetens.

Utbildningen består av fyra olika moduler:

 1. Relationskompetens i pedagogernas värld
 2. Föräldramöten
 3. Ledarskap för lärare och rektorer
 4. Kollegial reflektion

1. Relationskompetens i pedagogernas värld

Mål
Att skapa en medvetenhet om hur viktigt det är att professionellt uppnå vissa kvaliteter och värderingar för att maximera mängden och kvaliteten på den akademiska och sociala inlärningen.

Minimera förekomsten av destruktivt beteende som kränker de fysiska, emotionella och existentiella gränser hos barn och vuxna. Fokus på att stödja utvecklingen av en professionell attityd, så att deltagarna känner sig bekväma när de konfronteras med konflikter och / eller destruktivt beteende och lyckas att hjälpa barn och ungdomar att hitta och behålla lusten att lära.

Innehåll

 • Personlig integritet, självkänsla, personligt ansvar och hur man kan utveckla och vårda dessa existentiella kvaliteter.
 • Coachande förhållningssätt
 • Lågaffektiv bemötande
 • Att utveckla ett personligt språk
 • Konfliktlösning
 • Dialog som idé i en ny samtalskultur
 • Att utveckla självkänsla genom erkännande
 • Att be barnen om feedback och att bearbeta den
 • Att definiera och uttrycka sina egna gränser

FN’s barnkonvention

2. Föräldamöten

För att stödja lärare i att planera och styra föräldramöten som är meningsfulla för alla och att öka medvetenheten, ansvar och ett aktivt deltagande bland alla deltagare.

 • Att utveckla personlig auktoritet för att uppnå gruppens förtroende
 • Att få återkoppling
 • Att informera
 • Att hantera kritik

3. Ledarskap för lärare och rektorer

Varje skola har professionella administrativa uppgifter och sättet ledarskapet utövas på är avgörande för kulturen och atmosfären. Den högsta kvaliteten uppnås genom öppenhet, medvetenhet och personligt ledarskap och beredskap för att kompensera för sina brister.

Varje skola och varje rektor balanserar mellan två uppsättningar värden – de professionella och de byråkratiska värdena. Varje dag de står inför dilemmat att hitta en balans mellan de två. De beslut som rektor fattar, har en oundviklig påverkan på medarbetarnas beslut och ett stort inflytande på kvaliteten på deras egen ledarstil och kvaliteten i det professionella arbetet.
Ett ytterligare mål med seminarierna är att att minimera konflikter mellan de båda värdesystem och därmed också stressen i ledningens arbete.

 • Hur utvecklar vi vår personliga ledarstil
 • Hur kan jag på ett etiskt sätt hantera den indirekta makten i min ledarroll
 • Konfliktlösning
 • Vad vill jag?

4. Kollegial reflektion

Den kollegiala reflektionen har visat sig vara mycket värdefull när det gäller att bidra till varje enskild lärare utveckling och integration av relationskompetens. Samtidigt gör den kollegiala reflektion det möjligt att omvandla ett system som traditionellt tänker i termer av individer till ett system som tänker relationellt.

“Om vi respekterar våra barns sätt att uttrycka sig och tillsammans söker lösningar kommer också de att utveckla respekt för andra människors gränser”

“Uppfostra inte barn till att lyda men till att dela ansvaret”

“Personligt ansvar innebär skydd för individen och förstärkning av gemenskapen”

Jesper Juul

Kommande utbildningar

7 mars 2024 Malmö/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
4 juni 2024 Göteborg/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
12 september 2024 Stockholm/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach

Se alla händelser

Kommande föredrag

16 november 2024 Online
Diploma Course in Parent Coaching

Se alla händelser

Dela