FHI Forskningsprojekt:
Om att vara Gruppledare i Family-Lab

Läs hela som PDF FULLTEXT03

Intervjuer med 17 föräldrastödsledare och fem observationer från föräldraprogrammet: Family-Lab, Familjeverkstan, Aktivt föräldraskap och Cope-programmet.

Grundaren av Family-Lab – Jesper Juul – menar att de teoretiska perspektivet utgår från familjeterapeuten och existentialisten Walter Kemplers idéer om föräldraskap. Under en tid samarbetade Kempler också med Fritz Perls, gestaltterapins fader, vilket kan förklara att man, inom Family-Lab har en holistisk syn på familjen. Man menar att målsättningen är att arbeta för att uppnå livskvalitet inom familjen dvs. i relationen mellan amiljemedlemmarna. Juul menar att det läggs för mycket fokus på barnets beteende idag och han vänder sig emot allt tal om beteendeförändring. Juul frångår också nödvändigheten av att använda olika metoder vilket exemplifieras av hans beskrivning av barnet och konsekvensen av metodanvändning i boken ”Det kompetenta barnet”:

Barn är från födseln sociala och mänskliga och för att vidareutveckla dessa kvaliteter behöver de bara vara tillsammans med vuxna som handlar socialt och mänskligt. Varje form av metod är inte bara överflödig, den motverkar också sitt syfte då den gör barnet till ett objekt för sina närmaste (A.a. s. 11).

Juul är också kritisk mot den evidensbaserade forskning som bedrivs idag och ”legitimerar” olika slags metoder inom föräldrastödsprogram. Han menar att kraven på evidensbaserade metoder är främst av politisk natur. Hela fältet av föräldraskap och pedagogik är för närvarande så kaotiskt att såväl politiker som professionella frestas att hitta försäkringar och bevis i ”vetenskapen”.

Evidensbaserat har kommit att betyda ”rätt” eller ”bra” – oemotsagt! En alternativ inställning, baserad på erfarenhet och tvärvetenskapliga upptäckter, får problem eftersom den vägrar att producera förenklade metoder och därmed inte lätt kan ”bevisa” sin giltighet/framgång (http://www.family-lab.se).

Den målgrupp som man riktar sig till är de ”konstruktivt osäkra” föräldrarna, vilka är nyfikna, engagerade och sökande. Man talar om integritet, lika värde, ansvar och äkthet och utgår från Juuls grundprinciper, där man som förälder lär sig känna vart de egna gränserna finns, eftersom barnets gränser skapas genom omgivningens behov av integritet. Föräldrar skall lära sig förstå och bemöta sina barn med respekt (http://familjepeppen.se). Man har 6 föräldraträffar och man tar betalt med en liten engångssumma för den litteratur som man tillhandahåller (http://familjepeppen.se ). Ledarutbildningen är intern och pågår i 8 dagar. Efter det att utbildningen är genomförd får man sedan tillgång till hans föreläsningsmanualer (http://www.familylab.se).

Om att vara gruppledare i Family-Lab

Ledarna inom Family-Lab menade att det var viktigt att, som förälder, arbeta med sig själv för att uppnå ett respektfyllt möte med sina barn. Man talade också om det ”goda föräldraskapet” och hur vi som föräldrar kan hantera den makt som vi har över barnet. Målet var att barnen skulle vara nöjda med att vara dem de är, för det krävdes att föräldrarna blev mer tydliga i sin föräldraroll. Att man, som förälder, skulle kunna säja nej med gott samvete.
När de bägge ledarna tagit del av Jesper Juuls tankar och idéer ville man förmedla dessa tankar vidare till föräldrar om hur man t.ex. kan förstå samspelet med sitt barn, hur man kan möta barnet på olika vis, hur man kommunicerar med barnet och hur man som förälder kan vara förebilder och ledare för våra barn.

“Jesper Juul för mig var en revolution. Det var så starka tankar som påverkat mig oerhört mycket. Hur ska vi hitta till ett gott föräldraskap som vi kan ta på oss och ta ansvar för makten som vi har?”

De intervjuade ledarna i Family-lab menade att deras främsta pedagogiska verktyg var att använda sin egen erfarenhet som förälder i kontakten med deltagarna på föräldraträffarna. Syftet med att använda sin egen erfarenhet som metod var att få föräldrarna att känna sig trygga genom att de kunde identifiera sig med ledarnas egna erfarenheter som förälder.

Man riktade sig till alla föräldrar men främst till de konstruktivt osäkra, men alla var välkomna.

Målsättningen med programmet var inte att man som förälder skall förändra sitt beteende till sina barn utan att deltagarna skall upptäcka sina inre förmågor vilket skall leda till ett mer positivt föräldraskap. Ledarna presenterar inga lösningar eftersom man inte hade någon kvickfix metod utan fokus låg på den inre upplevelsen.

“Målet är att få fler barn som tycker om sig själv. Som är nöjda med de är och tycker om att vara jag. Inte ett jag som man tror att andra vill att jag skall vara på. Att jag är ok. Du är bättre rustad mot samhällets konkurrens. Mitt värde försämrades inte utan just det här fungerade inte så bra.”

Ledarna i Family-Lab hade också som utgångspunkt att försöka tydliggöra föräldraskapet genom att man, som förälder, skulle hitta sin egen vilja och sina egna gränser. Man hade sett många agera som curlingföräldrar med höga krav på sig själva. Ledarna hade också som utgångspunkt att försöka tydliggöra föräldraskapet genom att man, som förälder, skulle hitta sin egen vilja och sina egna gränser.

“Att vi är tydliga, som förälder, när vi skall vara det. Om man inte vill då säjer man nej. Om man vill säjer ja. Det är ok att säja att man inte vill läsa sagan för den söta 2 åringen. Att man kan göra det med gott samvete att jag vill ta en promenad för att kunna orka. Det är mitt ansvar som förälder att möta mina barns behov. Men inte alltid deras lust. Man måste ta barnens behov i relation till mina behov. Det är ändå jag som förälder som måste få det att fungera. Jag måste göra det med gott samvete för annars lägger jag bara skuld på mitt barn. Och det vill vi ju inte. För det vet vi ju att det inte är bra. Man vill ha det äkta. Ja, men jag gör väl det då. Att våga se konflikterna. Det är nog någon gräns här. Då kan jag få fatt det. Det här kändes inte bra för mig eftersom jag inte ville det som hände innan. Man kan inte göra om det till en metod.”

Inom Family-Lab betonade man att innehållet, baserade på Jesper Juuls idéer, var den största fördelen med programmet.